Hoả Phụng – Hướng dẫn về tài nguyên trong game

Tài nguyên trong game có kim tệ, lương thực, tu vi

1, Kim tệ:
thu từ mỏ vàng, nhiệm vụ, có rất nhiều tác dụng trong game:

Có thể click vào mỏ vàng để xem còn bao lâu có thể thu hoạch:

2, Lương thực: 
Thu từ mỏ lúa, dùng để mua lính và tế thiên

3, Tu vi:
Tu vi có thể kiếm được từ nhiệm vụ, đấu trường, tế thiên.
Tế thiên tại công trình ở hình phía dưới

Có 2 loại tế thiên: tế bằng lương thực hoặc tế bằng phong hỏa lệnh

Tu vi có thể dùng để nghiên cứu hoa học, train lính hoặc train tướng:
Nghiên cứu khoa học:
Nghiên cứu tại nhà phía dưới

Các kỹ thuật từ trái sang phải, từ trên xuống dưới:
Tăng sản lượng lúa
Tăng sản lượng kim tệ
Tăng giới hạn nhân khẩu
Tăng tốc độ tăng dân
Tăng tốc độ xây dựng
Không rõ
Tăng số lính tướng có thể cầm
Nghiên cứu lính:
Nghiên cứu lính tại công trình phía dưới:

Click nút trong hình để train lính, khi lính đủ exp thì có thể thăng cấp. Lính tăng lên 1 cấp thì sẽ có 1 điểm thiên phú.

Cộng thiên phú cho lính ở ô bên cạnh:

3 biểu tượng ở hành trên cùng từ trái qua phải:
Tăng công kích cho lính, tăng thủ cho lính, tăng máu cho lính

Train tướng:
Train tướng tại công trình phía dưới:

Sau khi chọn thời gian train thì có thể click bắt đầu.
Khi một tướng đang train thì có thể click nút 

 để đổi tu vi lấy kinh nghiệm cho tướng.

Khi train tướng, tỉ lệ tu vi: kinh nghiệm là 1:1
Khi đổi tu vi lấy kinh nghiệm thì tỉ lệ là 4:1

Leave a Comment!