Url không dấu cho xenforo

Chức năng:
– Chuyển link xenforo dạng có dấu Tiếng Việt sang dạng Tiếng Việt không dấu
– Áp dụng cho link Thread,Forum, Member

Demo:

Hướng dẫn:
– Upload các file và thư mục trong thư mục upload lên ngang hàng file index.php
– AdminCP->Install Addon -> Browse đến file xml -> Install Add-on

Leave a Comment!